Categories
糖尿病 醫療資訊

做個精明的糖友:抽血項目你要知

每次覆診糖尿病之前,醫生一定會叫糖友們抽啲血去驗。相信好多人會有疑問:其實點解要抽血呢?明明屋企都有篤手指,點解醫生仲叫我抽血?呢個醫生有冇呃我錢架,次次都驗咁多嘢?